اتصل بنا الآن

وأحصل علي خصم يصل الي 30%

0503901290

ÇEVRE LİSANSLARI T C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

ÇEVRE LİSANSLARI T C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

ÇEVRE LİSANSLARI T C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma süreci aşağıdaki belirtilen değişikliklerin gerçekleştirilmesini müteakip 30 takvim günü içerisinde yeniden başlatılır.a) İşletmenin faaliyet yerinin değişmesi,b) İşletmenin faaliyet konusunun değişmesi,c) İşletmenin yakıtının ve/veya yakma sisteminin değişmesi,ç) İşletmenin toplam üretim kapasitesinin veya toplam yakma/anma ısıl gücünün en az1/3 oranında artması veya artış miktarının bu Yönetmeliğin Ek-1 Listesi kapsamında yer alması. İşletmede insan sağlığı ve çevresel etkiler açısından iyileştirme yönünde değişiklik yapılması durumunda veya ikinci fıkra kapsamı dışında kalan durumlarda yapılan değişikliğe ilişkin bilgi, belge ve raporlarla birlikte başvurulur. Çevre izni veya çevre izin ve lisans alma sürecinin yeniden başlatılıp başlatılmayacağı, izni veren yetkili merci tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi, yenilenmesi ve güncellenmesi için ödenecek bedel ve tarifeler her yıl Bakanlık tarafından belirlenir ve Bakanlığın internet sayfasında yayınlanır.Geçici faaliyet belgesi ile çevre izin veya çevre izin ve lisansının verilmesi için ödenmesi gereken ücretler, yetkili merciin Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüklerine ödenir. Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi ve ekleriGeçici faaliyet belgesi, çevre izin veya çevre izin ve lisans belgeleri ve ekleri elektronik ortamda düzenlenir. Belge eklerinde, işletmenin ilgili mevzuatta öngörülen çalışma şartları ve diğer hususlar yer alır. 13) Çevre izin/çevre izin ve lisansı başvurularının elektronik ortamda yapılabilmesine ilişkin yazılım çalışmalarını yapmak/yaptırmak, iyileştirmek, uygulanmasını sağlamak. Askeri tesislerAskeri tesisler ile ilgili çevre izin veya çevre izin ve lisans uygulamaları, ilgili kurumların görüşü alınarak Bakanlık tarafından belirlenir.

İptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedellerinin iki katı, tekrarında dört katı uygulanır, müteakip tekrarında ise faaliyet 1 yıl süresince durdurulur. Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin iptaliİşletmenin çevre izni veya çevre izin ve lisans koşullarına aykırı iş ve işlemlerinin tespit edilmesi durumunda yetkili merci tarafından Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.Uygunsuzluğun düzeltilmesi için, işletmeye yetkili merci tarafından en fazla bir yıla kadar süre verilebilir.İşletmeye süre verilmemesi veya işletmeye verilen sürenin bitiminde uygunsuzluğun giderilmemesi halinde, yetkili merci tarafından çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir. Bu işletmeler için izin süreci yeniden başlatılır ve işletme kendi adına yeni geçici faaliyet belgesi düzenlenene kadar faaliyette bulunamaz. Geçici faaliyet belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge düzenlendiği tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır ve belgeleri iptal edilir. Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan ve Ek-3C’de yer alan lisans konuları kapsamında faaliyet gösteren işletmelerin, çevre lisansına tabi tesisler veya üniteler eklemek istemesi halinde eklenecek tesisler veya üniteler için geçici faaliyet belgesi ile çevre izni ve lisans belgesi başvurusu münferit olarak yapılır. Çevre izni konusu işletmede bulunan tüm tesisler dikkate alınarak değerlendirilir ve uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.Çevre izin ve lisansı belgesi bulunan bir işletme, belgesi ekinde belirtilen ve tesisine kabul etmesi uygun bulunan atıklara ilave olarak çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi içerisinde yılda bir defaya mahsus olmak üzere mevcut prosesinde bir değişiklik yapmasını gerektirmeyecek nitelikte olan atıkların eklenmesi talebinde bulunabilir. Sunulan iş akım şeması ve proses özetinde yapılacak değerlendirme sonucunda talebin uygun bulunması durumunda mevcut çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir. İşletmede ikinci fıkranın (a) bendi dışında belirtilen değişikliklerin geçici faaliyet belgesi alınmasına müteakip çevre izin ve lisans başvurusu öncesinde gerçekleşmesi durumunda bir defaya mahsus olmak üzere geçici faaliyet belgesi yenileme işlemi yapılır.İkinci fıkranın (a) bendinde belirtilen değişikliğin olması durumunda çevre izin ve lisans belgesi yenileme işlemi GFB alma sürecinden itibaren başlatılır. Yapılacak değerlendirme sonucunda mevcut çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi geçerlilik süresi değişmemek kaydıyla belge yeniden düzenlenir.

  • Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.
  • 7) Kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitim, seminer, kampanya vb.
  • Çevre ve insan sağlığı yönünden tehlike yaratan faaliyetler nedeniyle işletmeye süre verilmeksizin çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesi iptal edilir.

Başlatılan süreç sonunda geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler altmış takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Bahsedilen altmış takvim günü sonunda gerçekleştirilecek geçici faaliyet belgesi veya çevre izin/çevre izin ve lisans belgesi başvurularında belge bedeli olarak 19 uncu madde uyarınca belirlenen bedellerin iki katı uygulanır. Bu başvuru süreci sonunda da geçici faaliyet belgesi veya çevre izni/çevre izin ve lisans belgesini alamayan işletmeler doksan takvim günü süresince faaliyette bulunamaz ve geçici faaliyet belgesi başvurusu yapamaz. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır. Geçici faaliyet belgesi başvurusu reddedilen veya geçici faaliyet belgesi iptal edilen işletmeler; bir defaya mahsus olmak üzere, reddedilen veya iptal edilen başvuruya ait her bir çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için 19 uncu madde uyarınca belirlenen belge bedeli kadar ödeme yaparak tekrar müracaatta bulunur\. Slot turnuvalarına katıl, rekabet et ve lider tablosunda yüksel. casinomhub\. Geçici faaliyet belgesi veya çevre izin veya çevre izin ve lisansı belgesi olmaksızın faaliyette bulunan işletmeler hakkında 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırımlar uygulanır.Yükümlülükleri doğrultusunda yapılacak belgelendirmelerde ve beyanlarında usulsüz ve gerçeğe aykırı bilgi ve belge tespit edilen tesislere 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddeleri uyarınca idari yaptırım uygulanır ve geçici faaliyet belgeleri iptal edilir.

3) İşletmelerin atıksu deşarjı ve derin deniz deşarjı konularındaki çevre izni başvurularını değerlendirmek. 2) İşletmelerin hava emisyonu ve çevresel gürültü konulu çevre izni başvurularını değerlendirmek. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı, çevre danışmanlık firmaları, çevre görevlileri ve sektör temsilcileri tarafından yürütülen tesis kapsam belirlenmesine yönelik uygulamada birlikteliğin sağlanması amacıyla;  Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listeleri revize edilmiş ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup,  bahse konu listelerde yer alan tüm sektör başlıkları için bu kılavuzlar hazırlanmıştır. İşletmelerin kapsam belirlenmesinin kılavuzlarda yer alan açıklamalar dikkate alınarak yapılması gerekmektedir. Bu kılavuz, Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 listelerinde belirtilen ilgili sektör alt maddelerinin tanım, terminoloji, eşik/limit değer açıklamaları, iş süreçleri ile ilgili kısa bilgileri ve her bir ek maddenin kapsamı ve çevresel etkileri ile ilgili bilgi notlarını içermektedir. 11) Daire Başkanlığı görev ve sorumlulukları arasında yer alan konulara ilişkin görüş vermek. Lütfen başvuru yaptığınız esnada belirtmiş olduğunuz cep telefonunuza gelecek 6 basamaklı şifreyi giriniz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinatörlüğünde 2020 yılında tamamlanan “Çevre İzin ve Lisans Uygulamasının İyileştirilmesi Projesi” kapsamında hazırlanmıştır. 5) Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı içerisinde izin sürecine dahil olan tüm personel için kullanıcı adı tanımlama vb. 10) Çevrenin korunması yönünden kontrol altında tutulan maddelerin ithalat ve ihracat taleplerini değerlendirmek. 8) İzin ve lisanslandırma işlemlerine ilişkin envanterin ve yıllık raporların hazırlanmasına katkı sağlamak. 7) Kamuoyunu bilgilendirici ve bilinçlendirici eğitim, seminer, kampanya vb.

6) Gerek mevzuatın, gerekse de mevzuatın uygulanmasına esas teşkil eden yazılım programının uygulanmasına ilişkin her türlü eğitimin düzenlenmesini sağlamak. TC kimlik numaranız ve telefon numaranızı girerek başvuru durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Bu hizmetten faydalanmak için, aşağıdaki kimlik doğrulama yöntemlerinden sizin için uygun olan bir tanesini kullanarak sisteme giriş yapmış olmanız gerekmektedir.